Kalendarz

sierpień

6

czwartek

Godzina

Projekty

 

KONKURS EKOLOGICZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „EKO-MODA” DLA UCZNIÓW
FILIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHROŚCICACH
(KLAS I –III I DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO)
 
CELE KONKURSU:

⦁ integracja dzieci;
⦁ wykorzystanie dziecięcej kreatywności do przekazania idei ponownego wykorzystania odpadów,
⦁ propagowanie wśród dzieci zachowań proekologicznych mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzania przez ludzi odpadów,
⦁ uwrażliwienie dzieci na potrzebę segregacji i przetwarzania śmieci,
⦁ zabawa w pokaz mody – rozwijanie umiejętności twórczych oraz umiejętności prezentowania własnych dokonań,
⦁ stworzenie rodzicom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem poprzez wspólną rozmowę, pracę i zabawę.
 
⦁ ORGANIZATOR:
Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach (odpowiedzialna za realizację p. Milena Szaniawska)
 
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
20.03. 2020 r.
 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I - III. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
⦁ Dzieci z oddziału przedszkolnego; Klasy I-III.
⦁ Zgłoszenia udziału w konkursie, prosimy dokonać w terminie do 15.03. 2020 r. (osobiście)
⦁ Zadanie konkursowe może być wykonane z udziałem członków rodziny.
 
ZADANIE KONKURSOWE
Wykonanie stroju do wyboru: wieczorowego, wizytowego, sportowego, szkolnego z „materiałów z odzysku” (np. kartonów, gazet, plastikowych opakowań, itp.) oraz ich prezentacja przez uczniów na konkursowym pokazie mody. Należy przygotować również pisemnie krótki opis stroju. Opis przedstawi konferansjer prowadzący pokaz mody. Strój wykonujemy w domu i przynosimy do szkoły w dniu pokazu.
 
PRZEBIEG KONKURSU:
⦁ Wykonanie zadania konkursowego ocenia Komisja Konkursowa.
⦁ Komisja Konkursowa ustala kolejność miejsc zajętych przez uczestników konkursu.
⦁ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tym samym dniu.
 
OCENA PRAC:
Ustala się następujące kryteria oceny zadania:
⦁ zgodność z tematem konkursu,
⦁ wykorzystanie materiałów z odpadów do wykonania stroju,
⦁ inwencja twórcza przy projektowaniu strojów ekologicznych,
⦁ sposób prezentacji strojów na pokazie mody,
⦁ opis wykonanego stroju.

NAGRODY:
⦁ Organizator konkursu przewiduje dla uczestników dyplomy i pamiątki.
⦁ Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe.
⦁ Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można uzyskać w Zespole lub na stronie internetowej szkoły.

KONKURS RECYTATORSKI

 

Regulamin konkursu recytatorskiego

 

 

Ach…jak to jest być aktorem

 

 1. Organizator

  • Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach (odpowiedzialna za organizację p. Milena Szaniawska)

 2. Czas i miejsce konkursu

  • Szkoła, 27.03.2020

 3. Cele konkursu

  • Uczczenie „Dnia Teatru”;

  • Pobudzanie aktywności twórczej;

  • Upowszechnianie kultury języka;

 4. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach;

 • Przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie z grupy przedszkolnej, uczniowie klas I-III.

 • Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz lub fragment prozy z literatury dziecięcej.

 • Czas występu nie może przekroczyć 5 min.

 • Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć osobiście na załączonej karcie uczestnika do 10 marca do p. Mileny Szaniawskiej.

 1. Jury \ nagrody

 • Komisję konkursową powołuje organizator

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury 27 marca 2020.

 • Jury dokona oceny uczestników według kryteriów: dobór i znajomość tekstu, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

 1. Uwagi

 • Regulamin konkursu dostępny będzie w Internecie na stronie Szkoły.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć i relacji na wyżej wymienionej stronie internetowej.

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

Regulamin konkursu

 1.  Cele konkursu:
 • Rozwijanie mowy poprzez zabawę wykonanymi kukiełkami, pacynkami, lalkami.
 • Rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci.
 • Zachęcanie rodziców do twórczego spędzania czasu dla dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni, innowacji twórczej dzieci przez poszukiwanie i poznawanie różnorodnych  rozwiązań plastycznych
  oraz technicznych.
 1. Adresaci konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych na terenie Całej Polski.

I Kategoria- dzieci 3-6 letnie

II Kategoria- dzieci kl. I-III

 1. Zasady udziału w konkursie:
 • Uczestnicy przygotowują pracę konkursową przedstawiającą bohatera wybranej Bajki ( „kukiełka” – lalka osadzona na kiju; „Marionetka”- lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów; „pacynka” – lalka nakładana na rękę)w formie przestrzennej używając dowolnych środków i materiałów.
 • Dzieci  wykonują pracę wraz z rodziną lub nauczycielem. Następnie składają ją w przedszkolu do nauczyciela( szkolnego koordynatora), który kieruje pracę do organizatora konkursu i jest pośrednikiem pomiędzy organizatorem a autorem prac.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką, wykonaną komputerowo: tytuł pracy, imię , nazwisko i wiek dziecka.
 • Wraz z pracą uczestnik konkursu składa wypełniony Formularz Uczestnictwa w Konkursie, dostępny jako załącznik u koordynatora szkolnego.
 • Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność , ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
 1. Składanie prac:
 • Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora do  dnia  05.03.2020 r.

Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski

(Prace dostarczone przesyłką należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie transportu),

 lub złożyć u szkolnego koordynatora do dnia 02.03..2020 r.

I Kategoria koordynator: Monika Sosińska

II Kategoria Koordynator: Izabela Jackiewicz

 

Rodzinny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową dla klas 0-VII

 

Obraz znaleziony dla: szopka bożonarodzeniowa

 

 • Cele konkursu:
 1. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych.
 2. Pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni.
 3. Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności uczniów
 4. Integracja wspólnoty rodzinnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klasy 0- VIII.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Konstrukcja powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy przymocowane w sposób trwały. Technika pracy dowolna. Mile widziana jest praca wykonana wspólnie z rodziną.

 Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.

Prace konkursowe mają być podpisane: imię, nazwisko, klasa

Prace należy dostarczyć do dnia 18.12.2019r. do organizatorów konkursu: pani Izabeli Borucińskiej lub pani Magdaleny Gójskiej - Gogol

Ocena prac:

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. pomysłowość
 2. oryginalność
 3. estetyka
 4. nawiązanie do tradycji

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

Wyniki konkursu podane zostaną  19.12.2019r.

      Organizatorzy: Redaktorzy szkolnej gazetki „Tornister” 
wraz z opiekunkami

 

PRACE STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORÓW!

KONKURS ŚWIĄTECZNY

Konkurs !!!
 
Obraz znaleziony dla: obrazek świąteczny bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci i ich rodziny w konkursie na

KARTĘ BOŻONARODZENIOWĄ.
 
CELEM  KONKURSU JEST:
      *kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

      * zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do 
         wykonania karty Bożonarodzeniowej,

      * prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,

           *celebrowanie wspólnego spędzania czasu z rodziną.
 
REGULAMIN:
     1.Udział w konkursie jest dobrowolny.

2.Zadaniem  jest wykonanie kartki o tematyce Bożego Narodzenia, dziecka  przy pomocy członków rodziny.

3. Uczestnicy wykonują tylko jedną pracę, dowolną metodą plastyczną, techniczną.

4.Karta w formacie A4.

Podpisane prace należy przynosić do szkoły do 5 grudnia 2019!!!

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród dla dzieci nastąpi 6 grudnia 2019.

Konkursu plastyczno- techniczny" Miś - mój przyjaciel"

Obraz znaleziony dla: dzień pluszowego misia

 
Konkursu plastyczno- techniczny" Miś - mój przyjaciel"
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w konkursie 
plastyczno - technicznym ,pt. „Miś – mój przyjaciel”.
Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia, rozwijanie talentów artystycznych oraz stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych.
Regulamin konkursu:
1.Udział w konkursie plastyczno – technicznym jest dobrowolny. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestników konkursu.
2.Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.
3.Tematyką prac jest „Miś – mój przyjaciel”.
4. Praca plastyczno – techniczna przedstawiać ma postać ulubionego misia. Dzieci wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, kolaż itp.).Pracę należy wykonać na kartce formatu A4.
5.Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka.
6.Prace należy przynieść do 25 listopada 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 listopada 2019 roku.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,a laureaci otrzymają również nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorem konkursu jest p.Izabela Jackiewicz

Święty Papież – patron mojej rodziny - konkurs dla szkół podstawowych

 

Konkurs diecezjalny dla uczniów szkół podstawowych 100-nej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II.  Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych.

Konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych.

Pierwsza dla klas 0-III, druga dla klas IV-V.

Temat konkursu:

„Święty Papież – patron mojej rodziny” z okazji 100-nej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II.

Zadaniem dzieci jest narysowanie komiksu inspirowanego słowami wielkiego świętego skierowanymi do dzieci.

„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju”.

Św. Jan Paweł II

Regulamin_konkursu_diecezjalnego_2020_kl._0-V.docx

Termin dostarczenia prac do szkoły do 28 II 2020r. do p. Ewy Paruzal oraz do p. Krystyny Sęktas.

„Jesień na okrągło i kwadratowo”

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki jesienne

Zapraszamy

 

do rodzinnego konkursu

 

matematyczno–plastycznego!

 

 

 

Jesień na okrągło

 

i kwadratowo”

 

 

 

Technika i format pracy:
Format pracy: A4 lub A3

 

Technika: origami płaskie z koła lub/i kwadratu.

 

Elementy pracy nie mogą
wystawać poza jego obszar.

 

Można zastosować klej w celu połączenia elementów.

Technika i format pracy:
Format pracy: A4 lub A3

Technika: origami płaskie z koła lub/i kwadratu.

Elementy pracy nie mogą
wystawać poza jego obszar.

Można zastosować klej w celu połączenia elementów.

Cele konkursu:
- Kształtowania wyobraźni geometrycznej dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne,

- Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,

- Propagowanie sztuki origami,

- Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,

- Wspieranie uzdolnień matematycznych

- Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia,

- Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.


Do kiedy trwa konkurs?

Prace przynosimy do 29 listopada, na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu i wręczenie nagród i dyplomów

2 grudnia

Konkurs odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”

Koordynator konkursu w placówce:

Milena Szaniawska

Konkurs na karmnik dla ptaków

Filialna Szkoła Podstawowa
 w Chrościcach                                                                                                         

 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 
w Szkolnym Konkursie pt.

,,Karmnik dla ptaków” 

I. Cele konkursu:

 • kształcenie postaw proekologicznych
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą
 • poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobów w jaki się odżywiają
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych

Czytaj więcej: Konkurs na karmnik dla ptaków

Więcej artykułów…

 1. Konkurs na logo szkoły