Kalendarz

sierpień

6

czwartek

Godzina

Projekty

 

 

ZAPRASZAMY NA 

 

PÓŁKOLONIE LETNIE

 

Termin ; 27 – 31 lipca

                3 – 7 sierpnia

 

CZAS POBYTU ; 9.00 – 15.00

 

W programie:

 

  • gry terenowe, edukacyjne, zabawy w kodowanie ,
  • programowanie,  zabawy integracyjne
  • wycieczki, konkursy
  • zajęcia sportowe, min. nauka gry w ping – ponga oraz
  • warsztaty plastyczne, rękodzieła,  kulinarne
  • i wiele innych atrakcji
  •  UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY CIEPŁY POSIŁEK !!!

KOSZT POBYTU DZIECKA

 

ZA 2 TYGODNIE WYNOSI  ; 50 ZŁ

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY  DO 13 LIPCA !!!

 

INFORMACJE I ZAPISY

TEL ; 693 528 703 , 508 742 263
 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO !!!


DRODZY RODZICE !

Po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym w Kałuszynie, nasza szkoła została przygotowane na przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego od dnia 18 maja 2020r. Wszelkie przygotowania odbyły się zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.
Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w oddziale przedszkolnym od 18 maja 2020r.
do Zarządzenia nr 2/05/2020r
 WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHROŚCICACH
 
Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki potencjalnie chorobotwórcze, zarówno dla podopiecznych jak i personelu.
W związku z powyższym  w trosce o dobro i zdrowie naszych przedszkolaków i pracowników, w  czasie  funkcjonowania  przedszkola podczas pandemii COVID-19 wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa, które obowiązują od dnia   18 maja 2020r. do odwołania ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 
- Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. (Dz. U. poz. 780),
- Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.
 
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

1. Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu rodzice/ prawni opiekunowie zobligowani  są do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej (załącznik nr 1)  i pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurami funkcjonowania placówki(załącznik nr 2)
2. Załączniki nr 1 i nr 2 otrzymają Państwo po przyprowadzeniu dziecka do szkoły.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do/ z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
4. Dzieci, które ukończyły 4 lata przyprowadzane są do przedszkola w maseczce, w maseczce wychodzą z przedszkola do domu. Maseczki zapewniają dzieciom rodzice. Dzieci w przedszkolu przebywają bez maseczek.
5. Wchodząc do przedszkola rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce( środki  do dezynfekcji udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu). Rodzice mają obowiązek rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki).
6. Dezynfekcja rąk dzieci  odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieranie dłoni przy użyciu ręczników papierowych.
7. Rodzice osobiście przekazują dziecko nauczycielowi w drzwiach sali zajęć. Rodzice/ prawni opiekunowie nie wchodzą do sal i innych pomieszczeń przedszkolnych.
8. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz z innymi objawami jak, np: kaszel, katar, duszności, wysypka itp
9. Dziecko do  i z przedszkola przyprowadzane/odbierane są tylko przez osoby zdrowe.
10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
11. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek.
12. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice powinni zmierzyć mu temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury - 37 stopni i powyżej, dziecko zostaje w domu.

 

Zajęcia i zabawy w sali oraz korzystanie z placu zabaw.

Sala zajęć
1.  Dzieci  przebywają w wyznaczonej sali.
2.  Z sali zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, powinny być one systematycznie dezynfekowane.
3. Salę, w której organizowane są zajęcia, należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę, a zabawy ruchowe należy prowadzić przy otwartych oknach.
4.  Każdorazowo po spożytym posiłku należy dokonać czyszczenia i dezynfekcji blatów stołów.
5.  Wszystkie sprzęty, zabawki i powierzchnie płaskie należy co najmniej raz dziennie czyścić płynami dezynfekującymi.
6. By każde dziecko miało równy dostęp do zajęć edukacyjnych, w placówce na ten moment, nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne, a nauczanie zdalne utrzymane zostaje do odwołania.
7. Zajęcia będą miały wyłącznie charakter opiekuńczy.
8. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.
Plac zabaw.
1. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw.
2.  Sprzęt na placu zabaw musi być codziennie (przed wyjściem dzieci) dezynfekowany.
3.  Dzieci nie mogą korzystać z piaskownic.
4. Zaleca się przebywanie na placu zabaw z uwzględnieniem zachowania maksymalnej odległości.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID- 19

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić  jedynie zdrowe osoby. Jeśli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną  lub oddziałem zakaźnym.
2. W  przedszkolu zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji  w przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych dziecka.
3. W pomieszczeniu tym dziecko z  podejrzanymi objawami  będzie oczekiwać na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.
4. W przypadku  zachorowania dziecka lub pracownika na COVID-19 należy  odizolować teren placówki oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostają ustalane po kontakcie z pracownikami jednostki Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Placówka zostaje zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną.
5. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje również Organ prowadzący oraz rodziców pozostałych dzieci.

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno -wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
12-13 marca w szkole odbywały się będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice w tych dniach nie będą mogli zapewnić opieki.
Od 12 marca autobus szkolny nie będzie kursował.
W razie jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na stronie szkoły i w systemie Librus.

Zobacz obraz źródłowy

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W FILIALNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHROŚCICACH 
w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.


 Od 9  marca 2020r. wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”  na rok szkolny  2020/2021.
Kartę zgłoszenia można pobrać bezpośrednio w placówce lub na stronie internetowej szkoły.Termin składania deklaracji upływa  31 marca 2020r.
 Zobacz obraz źródłowy

 Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dzieci oraz przygotowanie ich do systematycznej nauki na szczeblach wyższych. Pierwsze lata szkolne decydują o stosunku dziecka do dalszej nauki, dostarczają mu podstawowej wiedzy o świecie, kształtują jego charakter. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzania  uczniów w rożne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku. W naszej placówce nauczanie odbywa się na poziomie klas I-III. Posiadamy również oddział przedszkolny do którego uczęszczają dzieci w wieku trzech, czterech, pięciu i sześciu lat.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Librus Portal

ikona synergia

Imieniny

Imieniny obchodzą: Sława, Jakub, Stefan

Tłumacz stronę

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Licznik odwiedzin

Dzisiaj1
Wczoraj11
W tygodniu45
W miesiącu65
Wszystkich37586